V535

V535
Автор:DaY [http://cym.motofan.ru]
Тема с иконками меню от Motorola v535.